hakanyavuz26
17 Aralık 2022 Cumartesi, 20:12
Şikayet Et Detayını Göster
Şeflerin 3600 ek göstergesi için Ek Kanun Teklifi Verilmesi Hakkında
Yıllar İçerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında belirli hizmet sınıflarında görev yapan bazı unvanlara yönelik özlük haklarıyla ilgili iyileştirici düzenlemeler yapılmış ise de Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ve Yönetim Hizmetleri Grubunda olan 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 509. Maddesinde bakanlıkların taşra teşkilatı yönetim kademelerinden sayılan Şefler bu düzenlemelerden yararlanamamışlardır. Belirli bir mesleki tecrübeden sonra meslekleriyle ilgili olarak yapılan yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olduktan sonra mesleğe atanan Şefler kurumsal hafızaya hakimlik ve mevzuatsal donanımlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişinde önemli bir role sahip olmanın yanında sevk ve idaresinden sorumlu olduğu birimlerinde vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında da en öncelikli müracaat merciidir. Hiyerarşik pozisyonları açık bir şekilde 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirlenmiş Şeflerin kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşa hizmet sunumunda üstlendiği rolü de dikkate alındığında, nimet-külfet dengesi içerisinde maiyeti altında görev yapan bazı çalışanlardan daha az ücret aldıkları da bilinmektedir. Hal böyle iken Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 6. Maddesinde "Genel İdare Hizmetleri Sınıfına " haiz tüm yöneticiler ve bazı alt meslek grupları 3600 ek göstergeden yararlanırken, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre taşra teşkilatı yöneticilerinden sayılan "Şefler" yine bu iyileştirici düzenlemelerden yararlanamamıştır. Söz konusu kanun tasarısının: Şeflerin hiyerarşik konumu, sorumluluk düzeyi, yürütmüş oldukları görevin önemi, hizmet sınıfı, kadro unvan/derece ve eğitim durumu gibi kriterler dikkate alınmadan kapsam dışı bırakılarak yasalaşması ile birlikte sistemde yaşanan sorunlar giderilememiş,adalet duygusu pekiştirilmemiş ve kamu görevlileri arasındaki hiyerarşik düzenin temini sağlanamamıştır Bu çerçevede; Kamu Şeflerinin de 3600 ekgosterge düzenlemesinden yararlanabilmesi için gerekli kanun teklifinin yapılabilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.
2 Yorum
er38 Muhtemelen lisans mezunu herkese verilecek 17 Aralık 2022, 20:21