Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun")'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak üçüncü kişileri bilgilendirmekteyiz. Memurlar.net işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnin yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde mevzuatı uygulama ve güncel tutma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük kapsamında açıklama metnini güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu nedenle, işbu metinde meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak isteyen kişiler sitemizden kişisel verilerin korunması politikamıza tıklayarak her zaman bilgi alabilirler.
Memurlar.net kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik mevzuat ve teknolojiye uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Veri Sorumlusu: MN Yazılım Medya Bilişim Basım Yayıncılık Reklam İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (www.memurlar.net alan adlı internet sitemiz için bundan böyle kısaca "Memurlar.net Grubu" adı kullanılacaktır.) Adres: Sakarya mah. Hamamarkası sk. No:32 Altındağ/ANKARA
Üyelerimizin, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Memurlar.net Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına göre gerçekleştirmekteyiz.

TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde Politika'da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.
Memurlar.net Grubu : MN Yazılım Medya Bilişim Basım Yayıncılık Reklam İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Politika: Memurlar.net Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

4. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:
4.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
Kanundan doğan haklar,
hususlarında İlgili Kişi'yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
Memurlar.net olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika'mızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz. İlgili kişiler sitemizden politikamıza ulaşıp aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında yer alan bilgilere ulaşabilirler.
4.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz
Memurlar.net kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. Bu tedbirler aşağıda detaylandırılacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

5.1. Kişisel veriler
Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.
Tüzel kişilere ait bilgiler Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla gerçek kişilerle ilgili olmayan bilgilere işbu politika uygulanmayacaktır.
5.2. Özel nitelikli kişisel veriler
Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz
Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.
6.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.
6.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama
İşlenen verilerin doğru ve güncel olması için tarafımıza yüklenen gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Kişisel verisi işlenen gerçek kişiye de verilerini güncellemesi ve işlenen verilerde herhangi bir hata var ise düzeltmesi için bize başvurma olanağı tanımaktayız.
6.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
Memurlar.net olarak kişisel verileri açık ve belirli olarak mevzuat ve internet sitemizdeki faaliyete uygun olarak yalnızca meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.
6.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.
"Veri Minimizasyonu" ilkesi çerçevesinde gerekli olmayan ve işlenmesinde menfaat bulunmayan kişisel verileri işlememekteyiz. Bu nedenle ziyaretçilerden veya üyelerimizden yasak gereklilik olmadığı sürece özel nitelikli kişisel veri hiçbir şekilde alınmamaktadır.
6.1.5. İlgili mevzuat tarafından öngörülen ve meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması
Tarafımızca işlenen kişisel verileri mevzuatta öngörülen sürelerle sınırlı olarak veya işlendikleri amaç için gerektirdiği süre kadar muhafaza etmekteyiz.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Kişisel verilere ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu politika'nın ?. Maddesinde detaylandırılmaktadır.
6.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız
Memurlar.net olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:
Faaliyetlerimizi yürütmek,
Ziyaretçilerimizin ve üyelerimizin sunduğumuz imkanlardan etkin bir şekilde yararlanması,
Kullanıcı adına üyelik oluşturulması, haberlere yorum yapabilmesi, forumlarda yazışma yapabilmesi, üyelerin kendi aralarında sosyal etkileşimde bulunabilmesi ve sitemiz imkanlarından faydalanılması.
Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
Anket, yarışma, promosyon/ kanal geliştirme ve sponsorluklar,
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da üye iç mesaj bildirimler de bulunmaktır.
6.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir. Onun dışında özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

ÜYELERİMİZDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Memurlar.net'e üye olmak için ziyaretçilerden
Üye adı,
E posta adresi,
alınmaktadır. Bu kişisel veriler internet sitemizden üye olarak giriş yapılabilmesi için gerekli verilerdir.
Memurlar.net'de yukarıdaki bilgiler girilerek oluşturulan üyelik kapsamında yine kişiler kendi rızalarıyla aşağıdaki bilgileri de girebilecektir:
Yaşadıkları şehir,
Cinsiyet,
Doğum tarihi,
GSM
Meslek.
Üyelerimiz bu verileri sitemizdeki imkanlardan daha çok yararlanabilmek için kendi rızaları ile sisteme girmektedirler. Yine kendi rızaları ile bu bilgileri silebilmekte ve değiştirebilmektedirler. Kişisel verileri güncel ve doğru tutma yükümlülüğümüz kapsamında üyelik bilgileri güncelliğini yitirdiğinde değiştirilmesini ya da silinmesini talep etmekteyiz.
Ayrıca üyelerimiz tarafından sistemimize girilen bilgiler kullanıcı hesabı ile ilişkilendirilmiş gezilen haberler, yapılan yorumlar, ve sistemin doğal işleyişine has kullanıcının sonradan da erişebilmesini olanaklı kılması adına sistemde tutulmaktadır.
Üyelerimizden aldığımız kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 10. başlığı altında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
6.19. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller
Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
• Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi için zorunlu olması
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
• Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

7.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı
Memurlar.net olarak kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen hallerde ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde aktarmaktayız. Bu haller dışında kişilerin açık rızası olmaksızın hiçbir şekilde veri aktarımı yapılmamaktadır.
Sitemizce özel nitelikli kişisel veri işlenmediğinden bu verilerin aktarılması da söz konusu değildir.
7.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı
Kişisel verileri kural olarak ilgili Kişi'nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz.

8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

8.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması
Üyelerimizden aldığımız üyelik bilgilerini üyelikleri devam ettiği sürece işlendikleri amaçla sınırlı olarak üyelerimizin site içindeki menfaatleri doğrultusunda saklı tutmaktayız. Üyelerimiz giriş için gerekli olmayan bilgilerini her zaman silebilirler ya da değiştirebilirler. Üyeliklerini sonlandırmak istedikleri takdirde de kişisel verileri silinmektedir.
8.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler
8.2.1. Teknik tedbirler
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
• Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
• Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
• Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
• Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.
8.2.2. İdari tedbirler
• Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
• Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri Sahibinin hakları;
• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
10.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması
Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Sakarya mah. Hamamarkası sk. No:32 Altındağ/ANKARA adresine yazılı ve noter imzalı olarak ya da elektronik imza ile adresine gönderebilecektir.
Kişisel Veri Sahibi tarafımızı yukarıdaki hakları kapsamında yaptığı başvuruda;
Başvuranın kimlik ve adres bilgisi bulunmalı,
Talep edilen husus açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmeli,
Talep edilen konuda ilgili kişinin menfaati olmalı veya ilgili kişinin vekili başvuruda bulunuyorsa bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olmalı ve bu yetki belgelendirilmeli,
Kişisel veri sahibi dışında yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler tarafımızca değerlendirmeye alınmayacaktır.
10.2. Başvurunun değerlendirilmesi
10.2.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi
Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.
10.2.2. Başvuruyu reddetme hakkımız
Kişisel veriler ile ilgili başvurular;
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
• Kişisel verilerin özel hayatın gizlilig?ini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüg?ü kapsamında işlenmesi,
• Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
• Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
• Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
• Başvuru usulüne uyulmaması,
hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.
10.3. Başvurunun değerlendirilme usulü
İşbu Politika'nın 10.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden mnmedya@hs01.kep.tr adresine gönderilmesi veya KVK Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.
Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.
10.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na olan şikayet hakkı
Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu'na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

11. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

12. GÜNCELLEME PERİYODU

İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde Dokümantasyon Yönetimi Prosedürü'nde belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

14. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politika'nın ıslak imzalı eski nüshaları Bölüm Yöneticisi yazılı onayı ile Hukuk Birimi tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurulurak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile Hukuk birimi tarafından saklanır